Glosar

Besede besedila listin Starovedske-skupnosti so razložene na naši spletni strani, če ni v glosarju listin drugače razloženo.

Vse nerazumlive dele listine je Starovedska-skupnost-rodov-domorodnih-živih-suverenih-ludi na zemli-slovenskih-dežel pripravlena tolmačit.

Običajna-slovenščina in logika in matematika in navedeni-pomeni:

[ ]: pripadajoča začetni in končni oglati oklepaj z oklepano vsebino in

( ): pripadajoča začetni in končni oklepaj z oklepano vsebino:
določajo logični vrstni red upoštevanja vsebine tako, da se najprej upošteva vsebina med pripadajočima oklepajema, ki je lahko znotraj drugih dveh pripadajočih oklepajev, po redu od znotraj navzven.

Dokazi in izreki:

1 + 2 = 3, ker-je: 3 – 2 = 1.

2 x 3 = 3 + 3 = 3 x 2 = 2 + 2 + 2 = 6.
(2 x 3) – 1 = 5, in: 2 x (3 – 1) = 4.
[2 x (3 + 1) x 2] =  [2 x 4 x 2] = 2 x 4 x 2 = 16.

a-b-c-d = abcd.
abcd = abcd.

Jezik + pomenoslovje + terminologija + pravni-naslovi = pravne-titule + prepoznavanja + kdo-je-kdo + kaj-je-kaj-na-podlagi-FAKTOV = [izhaja-iz-zdravega-razuma = vedenja-iz-prve-roke-izkušenj-običajev-prakse-teorije-aksiomov-(izrekov = stavkov = razlag-logike + matematike + pravopisa + pravoslovja + etičnih-načel + moralnih-načel) + iz-živenja-živega-človeka].

Pomen oznak, besed in besednih zvez v listinah:

: (dvopičje) ali • (srednja pika) izražata, da sledi eno ali več stvarnih dejstev, ki so lahko napovedana pred dvopičjem ali srednjo piko v stavku.

( ): pripadajoča začetni in končni oklepaj, med katerima je oklepana vsebina, ki dodatno pojasnjuje vsebino pred pripadajočima oklepajema.

– (vezaj) in _ (podčrtaj) izražata nedeljivo povezanost pomena črk/znakov in besed, ki ležijo stično ob veza-ju na vsaki strani ali nad podčrtajem.

= (enačaj) izraža enako-vrednost besed in znakov:

(1.) do prvega presledka ali vejice, ki ležijo stično pred in za enačajem ali

(2.) celotnega stavka, ki leži nestično pred in za enačajem.

/ (poševnica) = in, ali.

, (vejica) izraža delitev stavka na pomenske pod-celote, ki so enako pomembne za razumevanje celotnega stavka.

Stično = brez presledka.

Presledek = odmik za približno dolžino/širino vsaj ene črke.

Stavek se začne z besedo, ki ima prvo črko zapisano z eno od velikih tiskanih črk: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž ali s črko ali znakom, ki je prvi v besedilu ali ki nestično sle-di končnemu znaku predhodnega stavka. Končni-znak-stavka je pika=., ki stično sledi zadnji črki/znaku v stavku in za katero je presledek. Pomen vsake besede/stavka je eden in edini v besedilu celotnega sporo-čila in je končno določen z enim samim pomenom vsake besede/stavka.

Za razumevanje pomena besed se upošteva razlago/opredelitev besede iz običajne-slovenščine tako, da vsaka beseda, v odvisnosti od priležnih besed/znakov in pomena sporočila, uveljavlja pomen in posledice, ki so najboljše za vso živenje.

Avtor=kdor kaj ustvari, izdela, izumi ali napiše;
Beseda=jezikovna enota iz glasov za označevanje pojmov in izražanje misli z govorjenjem ali pisanjem;
Brez=za izražanje odsotnosti, manjkanja koga ali česa;
Človek=živo-bitje, zmožno samostojnega/suverenega delovanja;
Domoroden=po rodu domač, značilen/običajen za svoje okolje, v katerem se rodi in živi;
Enota=del nečesa;
Haaški apostil=Haaški Apostil je žig, ki je bil uveden 5. oktobra leta 1961 s Haaško konvencijo o odpravi potrebe legalizacije tujih javnih listin;
Indosament=posebna izjava, s katero indosant (prenosnik) prenese vrednost na indosata (prevzemnika, novega upnika) in jo podpiše/avtografira;
Izvolen=(izvoljen) izbran od ludi, živih-bitij, da v njihovi odsotnosti deluje v njihovo korist, vedno ali samo v določenem primeru in za določen namen, ki mu/ji je zaupan in za katerega je pooblaščen;
Izvršen nalog=naloga, naročilo, navodilo, ki je izdano, pripravljeno in namenjeno za izvrševanje, udejanjanje, uveljavljanje;
Ludje=(ljudje) množina od človek pri skupini tri (3) ali več;
Ludovlada=(ljudovlada) vladavina, samoupravlanje enakovrednih, samostojnih in suverenih ludi, ki sami določajo svoja pravila sodelovanja, svoj stav;
Motu-proprio=uradno samoiniciativno dejanje v korist upravičenca, izvedeno brez formalne zahteve upravičenca;
Napram=v odnosu do, proti;
Nota=obvestilo, razglas;
Obče=za vse, splošno;
Občno=veljavno za določeno skupino, skupnost, združenje, zadrugo, področje,
Pooblastiti=dati komu pravico uradno veljavno opraviti, opravljati kako (pravno) dejanje namesto koga ali v imenu koga;
Preambula=Uvod;
Prevzeti=začeti imeti, kar je komu namenjeno;
Rota=zaprisega/obljuba;
Samostojen=zmožen sam skrbeti zase po lastni presoji, brez vpliva in spodbude drugih;
Sprejeti=da kaj pride k nekomu ali nečemu;
Suveren=vrhoven, najvišji, politično neodvisen, samostojen, dostojanstven vladar samega sebe, svojega telesa, uma, duše in duha;
Svojepravden=tak, ki po svoji prosti volji in vedenju določa svoje ravnanje/delovanje, običaje in pravila, glede na to, kaj je prav/skladno in kaj ni-prav po naravnem zakonu enosti in enakovrednosti;
Škodliv=(škodljiv) ki povzroča škodo, trplenje, bolečino živenju, živenje zatira ali kako drugače ovira, da bi dosegalo svoj potencial v največji možni meri;
Upravlati=(upravljanje) nadzorovano usmerjati k želenemu izidu;
Zemla=(zemlja) vir stvarnega živenja;
Živenje=(življenje) zavedno in samousmerjeno obstajanje, delovanje, soustvarjanje, lahko tudi rast in razmnoževanje;